Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! 


jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
andreajes­teśob­sesjąmoichmyślinaj­większympożąda­niemdlaoczupo­kusąusttor­turąmejtęsknotywreszciezu­pełnązgubąmo­jejduszy jes­teś ob­sesjąob­sesją moichmoich myślimyśli naj­większymnaj­większym pożąda­niempożąda­niem dladla moichmoich oczupo­kusą dladla moichmoich usttor­turą dladla mejmej tęsknotyi wreszciewreszcie zu­pełnązu­pełną zgubązgubą dladla mo­jejjes­teś ob­sesją moichob­sesją moich myślimoich myśli naj­większymmyśli naj­większym pożąda­niemnaj­większym pożąda­niem dlapożąda­niem dla moichdla moich oczupo­kusą dla moichdla moich usttor­turą dla mejdla mej tęsknotyi wreszcie zu­pełnąwreszcie zu­pełną zgubązu­pełną zgubą dlazgubą dla mo­jej

Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna? - Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna.Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę...Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień Dla mnie moich nie ma!!