Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! 


jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
andreajes­teśob­sesjąmoichmyślinaj­większympożąda­niemdlaoczupo­kusąusttor­turąmejtęsknotywreszciezu­pełnązgubąmo­jejduszy jes­teś ob­sesjąob­sesją moichmoich myślimyśli naj­większymnaj­większym pożąda­niempożąda­niem dladla moichmoich oczupo­kusą dladla moichmoich usttor­turą dladla mejmej tęsknotyi wreszciewreszcie zu­pełnązu­pełną zgubązgubą dladla mo­jejjes­teś ob­sesją moichob­sesją moich myślimoich myśli naj­większymmyśli naj­większym pożąda­niemnaj­większym pożąda­niem dlapożąda­niem dla moichdla moich oczupo­kusą dla moichdla moich usttor­turą dla mejdla mej tęsknotyi wreszcie zu­pełnąwreszcie zu­pełną zgubązu­pełną zgubą dlazgubą dla mo­jej

Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle
piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle
piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień  -Angel Des Penseurs
jes­teś-muzykiem-a-ja instrumentem-mus­kasz-moją-­lię-gitary-aby-grać-w-mym-umyś-na-lirze-moich-marzeń-aby-móc-znów-szar­pnąć-stru­ny