Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań.


jes­teś-piękna-piękna w tym-co ro­bisz-w ­ji-zaan­gażowa­niu-uśmie­chu-we wszys­tkich-suk­­sach-i po­rażkach-w ra­doś
lira99jes­teśpięknapiękna w tymco ro­biszw pas­jizaan­gażowa­niuuśmie­chuwe wszys­tkichsuk­ce­sachi po­rażkachw ra­dościw oczachkiedyo tymod­po­wiadaszod­no­si sięwrażenieże w tychmo­men­tachtente­matw to­bietętnipul­su­jepodskórąchce sięwyr­waćta­ki dziecięcyen­tuzjazm'niewieszte­goto ja ci chętniewytłumaczę'i jużna­wijaszjes­teś pięknai pięknąpozostańjes­teś pięknapiękna w tym co ro­biszwe wszys­tkich suk­ce­sachsuk­ce­sach i po­rażkachw ra­dości w oczachkiedy o tymo tym od­po­wiadaszod­no­si się wrażenieże w tych mo­men­tachmo­men­tach tenten te­matte­mat w to­biew to­bie tętnipul­su­je podpod skórąchce się wyr­waćta­ki dziecięcy en­tuzjazmnie wieszwiesz te­goi już na­wijaszi piękną pozostańwe wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkachkiedy o tym od­po­wiadaszże w tych mo­men­tach tenmo­men­tach ten te­matten te­mat w to­biete­mat w to­bie tętnipul­su­je pod skórąnie wiesz te­go