Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką 


jes­teś-powietrzem-prze­cież-czuję-cię-na-każdym-metrze-tobą-de­lek­tuję-ę-jes­teś-powietrzem-proszę-więcej-jes­teś-muzyką
jerinisukijes­teśpowietrzemprze­cieżczujęcięnakażdymmetrzetobąde­lek­tujęsięproszęwięcejmuzykąsłyszędźwiękówfabrykąkażdysmut­nydzieńpoz­by­ciasmut­kutaktyką jes­teś powietrzempowietrzem prze­cieżprze­cież czujęczuję cięcię nana każdymkażdym metrzemetrze tobątobą de­lek­tujęde­lek­tuję sięsię jes­teśjes­teś powietrzempowietrzem proszęproszę więcejwięcej jes­teśjes­teś muzykąmuzyką prze­cieżprze­cież słyszęsłyszę cięcię dźwiękówdźwięków fabrykąfabryką ww każdykażdy smut­nysmut­ny dzieńdzień jes­teśjes­teś muzykąmuzyką poz­by­ciapoz­by­cia smut­kusmut­ku taktyką jes­teś powietrzem prze­cieżpowietrzem prze­cież czujęprze­cież czuję cięczuję cię nacię na każdymna każdym metrzekażdym metrze tobąmetrze tobą de­lek­tujętobą de­lek­tuję sięde­lek­tuję się jes­teśsię jes­teś powietrzemjes­teś powietrzem proszępowietrzem proszę więcejproszę więcej jes­teświęcej jes­teś muzykąjes­teś muzyką prze­cieżmuzyką prze­cież słyszęprze­cież słyszę cięsłyszę cię dźwiękówcię dźwięków fabrykądźwięków fabryką wfabryką w każdyw każdy smut­nykażdy smut­ny dzieńsmut­ny dzień jes­teśdzień jes­teś muzykąjes­teś muzyką poz­by­ciamuzyką poz­by­cia smut­kupoz­by­cia smut­ku taktyką 

Jes­teś tyl­ko na chwilę, jes­teś tyl­ko na ni­by, a ja prze­cież kocham Cię naprawdę. -zielonejeziora
jes­teś-tyl­ko-na chwilę-jes­teś-tyl­ko-na ­by-a ja prze­cież-kocham-cię-naprawdę
Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. -Duch_Sumienia
myślisz-że jes­teś-sil­ny-bo masz-łe-władze-jes­teś-sil­ny-bo kochasz-jes­teś niez­niszczal­ny-bo jes­teś-kochany