Jes­teś ... w prze­mok­nięte niebo łzami w miękkim do­tyku wiatru mi­lionie myśli sze­leście słów og­niem na zziębnięte serce wodą na palący ból uko­jeniem i spełnieniem jes­teś skrzydłami uczuć w sza­lonym lo­cie 2.06.2016 Malusia_035  


jes­teś-w-prze­mok­ęte-niebo-łzami-w-miękkim-do­tyku-wiatru-mi­lionie-myśli-sze­ście-słów-og­niem-na zziębnięte-serce-wodą
malusia_035jes­teśprze­mok­nięteniebołzamimiękkimdo­tykuwiatrumi­lioniemyślisze­leściesłówog­niemna zziębniętesercewodąna palącybóluko­jeniemi spełnieniemjes­teśskrzydłamiuczućsza­lonymlo­cie2062016malusia035 jes­teśw prze­mok­nięteprze­mok­nięte nieboniebo łzamiłzami ww miękkimmiękkim do­tykudo­tyku wiatruwiatru mi­lioniemi­lionie myślimyśli sze­leściesze­leście słówsłów og­niemog­niem na zziębniętena zziębnięte serceserce wodąwodą na palącyna palący bólból uko­jeniemuko­jeniem i spełnieniemi spełnieniem jes­teśjes­teś skrzydłamiskrzydłami uczućuczuć ww sza­lonymsza­lonym lo­ciemalusia_035  jes­teś ww prze­mok­niętew prze­mok­nięte nieboprze­mok­nięte niebo łzaminiebo łzami włzami w miękkimw miękkim do­tykumiękkim do­tyku wiatrudo­tyku wiatru mi­lioniewiatru mi­lionie myślimi­lionie myśli sze­leściemyśli sze­leście słówsze­leście słów og­niemsłów og­niem na zziębnięteog­niem na zziębnięte sercena zziębnięte serce wodąserce wodą na palącywodą na palący bólna palący ból uko­jeniemból uko­jeniem i spełnieniemuko­jeniem i spełnieniem jes­teśi spełnieniem jes­teś skrzydłamijes­teś skrzydłami uczućskrzydłami uczuć wuczuć w sza­lonymw sza­lonym lo­cie

Jes­teś powietrzem Prze­cież czuję Cię Na każdym metrze Tobą de­lek­tuję się Jes­teś powietrzem Proszę więcej Jes­teś muzyką Prze­cież słyszę Cię Dźwięków fabryką W każdy smut­ny dzień Jes­teś muzyką Poz­by­cia smut­ku taktyką Naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wuję pod powiekami smak słów zbieram pod językiem każde­go dnia kro­pelką szczęścia na mym ser­cu jes­teś Ty 7.05.2016 Malusia_035  - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Ciągle cze­goś brak, by ub­rać cię w słowa, choć cza­sem mieścisz się po­między kropką a początkiem zdania. Przepływasz lek­ko między literami, owi­jając wy­razy w ciepło tak bar­dzo mi obce... I nienazwane... Jes­teś cichą melodią. Piosenką, której szeptów nie sposób odtworzyć. Dźwiękiem ciszy w chwilach, w których nie pot­rze­ba słów. Kołysanką, jaką nikt mnie nigdy nie tu­lił do snu... Cza­sem mam wrażenie, że jes­teś zawsze, gdzieś po­między mil­cze­niem a szeptem. A prze­cież jes­teś tylko zna­kiem zapytania...Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany.