Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze 


jes­teś-ze mną-gdy-jest ciem­no-i jasno-jes­teś-ze mną-gdy-jest dob­rze-i ź-jes­teś-w moich-myślach-i marze­niach-ale
opuszczonajes­teśze mnągdyjest ciem­noi jasnojest dob­rzei źlew moichmyślachi marze­niachaleprze­dewszys­tkimmójkocha­nyjes­teśw moimser­cuna zawsze jes­teś ze mnąze mną gdygdy jest ciem­nojest ciem­no i jasnoi jasno jes­teśjes­teś ze mnąze mną gdygdy jest dob­rzejest dob­rze i źlei źle jes­teśjes­teś w moichw moich myślachmyślach i marze­niachi marze­niach aleale prze­deprze­de wszys­tkimwszys­tkim mójmój kocha­nykocha­ny jes­teśjes­teś w moimw moim ser­cuser­cu na zawsze jes­teś ze mną gdyze mną gdy jest ciem­nogdy jest ciem­no i jasnojest ciem­no i jasno jes­teśi jasno jes­teś ze mnąjes­teś ze mną gdyze mną gdy jest dob­rzegdy jest dob­rze i źlejest dob­rze i źle jes­teśi źle jes­teś w moichjes­teś w moich myślachw moich myślach i marze­niachmyślach i marze­niach alei marze­niach ale prze­deale prze­de wszys­tkimprze­de wszys­tkim mójwszys­tkim mój kocha­nymój kocha­ny jes­teśkocha­ny jes­teś w moimjes­teś w moim ser­cuw moim ser­cu na zawsze 

- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.W moim życiu jes­teś bar­dziej niż wys­tar­czający. Jes­teś wszys­tkim .Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany.Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje.A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem!