Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć.


jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
jerzy leszczyńskijes­teśmyśmier­telninie dla­tegoże um­rze­myaledla­tegoże roz­poczęliśmyżyćjes­teśmy śmier­telniśmier­telni nie dla­tegoale dla­tegoże roz­poczęliśmy żyćjes­teśmy śmier­telni nie dla­tego

Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.jes­teśmy dziećmi światła może dla­tego ty­le w nas od-cieni insp.Adnachiel Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono.- Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu.Ludzie tra­fiają do nieba nie dla­tego, że opa­nowa­li swo­je na­miętności, rządzi­li ni­mi lub ich nie mieli, ale dla­tego, że kul­ty­wowa­li ro­zumienie świata i ludzi.