Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć.


jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
jerzy leszczyńskijes­teśmyśmier­telninie dla­tegoże um­rze­myaledla­tegoże roz­poczęliśmyżyćjes­teśmy śmier­telniśmier­telni nie dla­tegoale dla­tegoże roz­poczęliśmy żyćjes­teśmy śmier­telni nie dla­tego

Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh
jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. -Tristan Bernard
młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
jes­teśmy dziećmi światła może dla­tego ty­le w nas od-cieni insp.Adnachiel  -giulietka
jes­teśmy-dziećmi-światła-może-dla­tego-ty­-w nas-od-cieni-inspadnachiel 
Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono. -Aleksander Dumas
często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie