Jes­teśmy al­bo bo­hate­rami, al­bo nic­po­niami; cha­rak­terów śred­nich, na których głównie spoczy­wa bu­dowa społeczna, ma­my bar­dzo mało.


jes­teśmy-al­bo-bo­hate­rami-al­bo-nic­po­niami-cha­rak­terów-śred­nich-na których-głównie-spoczy­wa-bu­dowa-społeczna-­my
wacław berentjes­teśmyal­bobo­hate­raminic­po­niamicha­rak­terówśred­nichna którychgłówniespoczy­wabu­dowaspołecznama­mybar­dzomałojes­teśmy al­boal­bo bo­hate­ramial­bo nic­po­niamicha­rak­terów śred­nichna których główniegłównie spoczy­waspoczy­wa bu­dowabu­dowa społecznama­my bar­dzobar­dzo małojes­teśmy al­bo bo­hate­ramina których głównie spoczy­wagłównie spoczy­wa bu­dowaspoczy­wa bu­dowa społecznama­my bar­dzo małona których głównie spoczy­wa bu­dowagłównie spoczy­wa bu­dowa społecznana których głównie spoczy­wa bu­dowa społeczna

An­ty­patia rodzi się ze star­cia cha­rak­terów, a nie z wal­ki poglądów.Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi? Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem.Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Jes­teśmy różni, ale nie wiemy, jak bar­dzo. Op­ty­mis­tycznie zakłada­my, że trochę.