jes­teśmy dziećmi światła może dla­tego ty­le w nas od-cieni insp.Adnachiel 


jes­teśmy-dziećmi-światła-może-dla­tego-ty­-w nas-od-cieni-inspadnachiel 
giulietkajes­teśmydziećmiświatłamożedla­tegoty­lew nasodcieniinspadnachiel jes­teśmy dziećmidziećmi światłaświatła możemoże dla­tegodla­tego ty­lety­le w nasjes­teśmy dziećmi światładziećmi światła możeświatła może dla­tegomoże dla­tego ty­ledla­tego ty­le w nasjes­teśmy dziećmi światła możedziećmi światła może dla­tegoświatła może dla­tego ty­lemoże dla­tego ty­le w nasjes­teśmy dziećmi światła może dla­tegodziećmi światła może dla­tego ty­leświatła może dla­tego ty­le w nas

Może jes­teśmy dziećmi zam­knięty­mi w nieod­po­wied­nich ciałach, bo Ni­bylad­nia odeszła ra­zem z Michaelem. -Lanni
może-jes­teśmy-dziećmi-zam­knięty­mi-w nieod­po­wied­nich-ciałach-bo ni­bylad­nia-odeszła-ra­zem-z michaelem
Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh
jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. -Albert Camus
gdy-ę-zobaczyło-tylko-piękno-szczęścia-na-twarzy-ukochanej-osoby-wiadomo-już-że-dla-człowieka-nie-może-być-innego-powołania-jak-wzbudzanie
Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. -Wiesław Brudziński
jes­teśmy-dziećmi-szczęścia-wciąż-cze­kający­mi-na za­ległe-alimenty
Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić. -Bruno
mówi-ę-że co nas-nie za­bije-to nas-wzmoc­-jed­nak-żeli-nie jes­teśmy-przez-nic-wzmoc­nieni-co­kol­wiek-może-nas-zabić