Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią.


jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
kitshjes­teśmyka­wałkiemog­romne­gowszechświatadla­tegonie mampojęciaco takusil­niepoz­wa­lami wie­rzyćże jes­teśmyje­goważnaczęściąjes­teśmy ka­wałkiemka­wałkiem og­romne­goog­romne­go wszechświatadla­tego nie mamnie mam pojęciaco tak usil­nieusil­nie poz­wa­lapoz­wa­la mi wie­rzyćże jes­teśmy je­goje­go ważnaważna częściąjes­teśmy ka­wałkiem og­romne­goka­wałkiem og­romne­go wszechświatadla­tego nie mam pojęciaco tak usil­nie poz­wa­lausil­nie poz­wa­la mi wie­rzyćże jes­teśmy je­go ważnaje­go ważna częściąjes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświataco tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyćże jes­teśmy je­go ważna częścią

Życie ludzi nie różni się aż tak bar­dzo – cho­ciaż jes­teśmy skłon­ni wie­rzyć w swoją niepowtarzalność. -Charles Bukowski
Życie-ludzi-nie róż ę-aż tak-bar­dzo- cho­ciaż-jes­teśmy-skłon­-wie­rzyć-w swoją-niepowtarzalność
Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica