Jes­teśmy kap­ryśny­mi, głupi­mi is­to­tami o mar­nej pa­mięci i wiel­kim ta­len­cie do samozniszczenia.


jes­teśmy-kap­ryśny­mi-głupi­mi-is­to­tami-o mar­nej-pa­mię-i wiel­kim-­len­cie-do samozniszczenia
c » suzanne collins » kosogłosjes­teśmykap­ryśny­migłupi­miis­to­tamio mar­nejpa­mięcii wiel­kimta­len­ciedo samozniszczeniajes­teśmy kap­ryśny­migłupi­mi is­to­tamiis­to­tami o mar­nejo mar­nej pa­mięcipa­mięci i wiel­kimi wiel­kim ta­len­cieta­len­cie do samozniszczeniagłupi­mi is­to­tami o mar­nejis­to­tami o mar­nej pa­mięcio mar­nej pa­mięci i wiel­kimpa­mięci i wiel­kim ta­len­ciei wiel­kim ta­len­cie do samozniszczeniagłupi­mi is­to­tami o mar­nej pa­mięciis­to­tami o mar­nej pa­mięci i wiel­kimo mar­nej pa­mięci i wiel­kim ta­len­ciepa­mięci i wiel­kim ta­len­cie do samozniszczeniagłupi­mi is­to­tami o mar­nej pa­mięci i wiel­kimis­to­tami o mar­nej pa­mięci i wiel­kim ta­len­cieo mar­nej pa­mięci i wiel­kim ta­len­cie do samozniszczenia

Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.Nieważne, kim i w co jes­teś ubrany, I tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami.Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności.Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.