Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień.


jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
gautama budda (siddhartha gautama)jes­teśmykształto­waniprzeznaszemyślijes­teśmy tymczymonegdy umysłjest niezmąco­nyprzychodziszczęściei podążaza na­mijak cieńjes­teśmy kształto­wanikształto­wani przezprzez naszenasze myśliczym oneone sągdy umysł jest niezmąco­nyprzychodzi szczęścieszczęście i podążai podąża za na­miza na­mi jak cieńjes­teśmy kształto­wani przezkształto­wani przez naszeprzez nasze myśliczym one sąprzychodzi szczęście i podążaszczęście i podąża za na­mii podąża za na­mi jak cieńjes­teśmy kształto­wani przez naszekształto­wani przez nasze myśliprzychodzi szczęście i podąża za na­miszczęście i podąża za na­mi jak cieńjes­teśmy kształto­wani przez nasze myśliprzychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień

Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień. -Siddhartha Gautama Budda
jesteśmy-kształtowani-przez-nasze-myśli-jesteśmy-tym-czym-one-są-gdy-umysł-jest-niezmącony-przychodzi-szczęście-i-podąża-za-nami-jak
Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią