jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność
rychcikjes­teśmyniczymłow­cai ofiaraw jed­nymsa­mi de­cydu­jemyo naszymlo­siemożli­wośćwy­boru to naj­większawol­nośćna świecie~pa­wełrychlica jes­teśmy niczymniczym łow­całow­ca i ofiarai ofiara w jed­nymsa­mi de­cydu­jemy o naszymo naszym lo­siemożli­wość wy­boru to naj­większa wol­nośćwol­ność na świecie~pa­weł rychlica jes­teśmy niczym łow­caniczym łow­ca i ofiarałow­ca i ofiara w jed­nymsa­mi de­cydu­jemy o naszym lo­sie to naj­większa wol­ność na świecie

wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji. -Marian Keyes
wol­ność-jest wte­dy-gdy-nie  nic-do stra­cenia-za­nim to usłyszałam-sądziłam-że wol­ność-to możli­wość-pójścia
sa­me-me­dia-to naj­większa-jed­na-wiel­ka-­nipu­lac­ja-wszechczasów-~pa­weł-rychlica-inspiracja-wie­dza-i obserwacja