Jes­teśmy pięćdziesiąt al­bo sto lat za kra­jami roz­wi­nięty­mi. Mu­simy po­konać ten dys­tans w ciągu dziesięciu lat. Al­bo zro­bimy to, al­bo nas zniszczą.


jes­teśmy-pięćdziesiąt-al­bo-sto-lat-za kra­jami-roz­wi­ęty­mi-mu­simy po­konać-ten-dys­tans-w ągu-dziesięciu-lat
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)jes­teśmypięćdziesiątal­bostolatza kra­jamiroz­wi­nięty­mimu­simy po­konaćtendys­tansw ciągudziesięciulatal­bo zro­bimytonaszniszcząjes­teśmy pięćdziesiątpięćdziesiąt al­boal­bo stosto latlat za kra­jamiza kra­jami roz­wi­nięty­mimu­simy po­konać tenten dys­tansdys­tans w ciąguw ciągu dziesięciudziesięciu latal­bo nasnas zniszcząjes­teśmy pięćdziesiąt al­bopięćdziesiąt al­bo stoal­bo sto latsto lat za kra­jamilat za kra­jami roz­wi­nięty­mimu­simy po­konać ten dys­tansten dys­tans w ciągudys­tans w ciągu dziesięciuw ciągu dziesięciu latal­bo nas zniszczą

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat.Nie za pięćdziesiąt, nie za lat sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą.''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.Zdecydowaliśmy się w ciągu nadchodzących dziesięciu lat polecieć na Księżyc i dokonać innych rzeczy nie dlatego, że są łatwe, ale właśnie dlatego, że są trudne, a przez to zmusza nas do lepszej organizacji i wykorzystania wszystkich naszych umiejętności. Jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu, nie chcemy odkładać tego na później i zamierzamy odnieść zwycięstwo.Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat.