Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.


jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
gottfried wilhelm leibnizjes­teśmytymwol­niej­siim bar­dziejdziałamyz in­spi­rac­jirozsądkua tymbar­dziejzniewo­leniim więcejpoz­wa­lamysobąrządzićnamiętnościomjes­teśmy tymtym wol­niej­siim bar­dziej działamydziałamy z in­spi­rac­jiz in­spi­rac­ji rozsądkua tym bar­dziejbar­dziej zniewo­leniim więcej poz­wa­lamypoz­wa­lamy sobąsobą rządzićrządzić namiętnościomjes­teśmy tym wol­niej­siim bar­dziej działamy z in­spi­rac­jidziałamy z in­spi­rac­ji rozsądkua tym bar­dziej zniewo­leniim więcej poz­wa­lamy sobąpoz­wa­lamy sobą rządzićsobą rządzić namiętnościom

Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Miarą praw­dzi­wego szczęścia są ilości stanów eufo­rycznych które przyżywa­my. Czym ich więcej tym jes­teśmy bar­dziej szczęśliwi. -daniello
miarą-praw­dzi­wego-szczęścia-są iloś-stanów-eufo­rycznych-które-przyżywa­my-czym ich-więcej-tym-jes­teśmy-bar­dziej-szczęśliwi
Im bliżsi są nam ludzie, tym bar­dziej jes­teśmy ślepi. -Andre Malraux
im bliż-są nam-ludzie-tym-bar­dziej-jes­teśmy-ślepi