Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom.


jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
gottfried wilhelm leibnizjes­teśmytymwol­niej­siim bar­dziejdziałamyz in­spi­rac­jirozsądkua tymbar­dziejzniewo­leniim więcejpoz­wa­lamysobąrządzićnamiętnościomjes­teśmy tymtym wol­niej­siim bar­dziej działamydziałamy z in­spi­rac­jiz in­spi­rac­ji rozsądkua tym bar­dziejbar­dziej zniewo­leniim więcej poz­wa­lamypoz­wa­lamy sobąsobą rządzićrządzić namiętnościomjes­teśmy tym wol­niej­siim bar­dziej działamy z in­spi­rac­jidziałamy z in­spi­rac­ji rozsądkua tym bar­dziej zniewo­leniim więcej poz­wa­lamy sobąpoz­wa­lamy sobą rządzićsobą rządzić namiętnościom

Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami...Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Miarą praw­dzi­wego szczęścia są ilości stanów eufo­rycznych które przyżywa­my. Czym ich więcej tym jes­teśmy bar­dziej szczęśliwi.Im bliżsi są nam ludzie, tym bar­dziej jes­teśmy ślepi.