jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
rychcikjes­temczłowiekiemktóryma w so­bieza­sadywie­rzyw to w co ma wie­rzyć~pa­wełrychlica jes­tem człowiekiemktóry ma w so­biema w so­bie za­sadyktóry wie­rzy~pa­weł rychlica który ma w so­bie za­sady

Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk
człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
człowiek- który-pro­wadzi ę-zaz­drośą-jest człowiekiem-obu­mierającym-od wewnątrz-~pa­weł-rychlica 
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica