Jes­tem dru­gim sy­nem Bo­ga, bra­tem Je­zusa jes­tem


jes­tem-dru­gim-sy­nem-bo­ga-bra­tem-je­zusa-jes­tem-współczes­nym-adamem
júniorojes­temdru­gimsy­nembo­gabra­temje­zusajes­temwspółczes­nymadamemjes­tem dru­gimdru­gim sy­nemsy­nem bo­gabra­tem je­zusaje­zusa jes­temjes­tem dru­gim sy­nemdru­gim sy­nem bo­gabra­tem je­zusa jes­temjes­tem dru­gim sy­nem bo­ga

Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna. -loquentia
znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna