jes­tem dzi­siaj zła na życie bo nie ma wczoraj wczo­raj­sze­go deszczu wczo­raj­sze­go oddechu gryzę wszys­tkie godziny szar­pię mi­nione sekundy roz­kra­jam dzi­siej­sze spotkania bo nie ma w nich ciebie i chcę odejść z tym wszystkim mój włas­ny wo­rek kości zmieściłam w nim świat niewielką cząstkę ciebie 


jes­tem-dzi­siaj-zła-na życie-bo-nie  wczoraj-wczo­raj­sze­go-deszczu-wczo­raj­sze­go-oddechu-gryzę-wszys­tkie-godziny-szar­pię
kathja23jes­temdzi­siajzłana życiebonie ma wczorajwczo­raj­sze­godeszczuoddechugryzęwszys­tkiegodzinyszar­pięmi­nionesekundyroz­kra­jamdzi­siej­szespotkanianie ma w nichciebiechcęodejśćz tymwszystkimmójwłas­nywo­rekkościzmieściłamw nimświatniewielkącząstkęciebie jes­tem dzi­siajdzi­siaj złazła na życiena życie bobo nie ma wczorajnie ma wczoraj wczo­raj­sze­gowczo­raj­sze­go deszczudeszczu wczo­raj­sze­gowczo­raj­sze­go oddechuoddechu gryzęgryzę wszys­tkiewszys­tkie godzinygodziny szar­pięszar­pię mi­nionemi­nione sekundysekundy roz­kra­jamroz­kra­jam dzi­siej­szedzi­siej­sze spotkaniaspotkania bobo nie ma w nichnie ma w nich ciebieciebie ii chcęchcę odejśćodejść z tymz tym wszystkimwszystkim mójmój włas­nywłas­ny wo­rekwo­rek kościkości zmieściłamzmieściłam w nimw nim światświat niewielkąniewielką cząstkęcząstkę ciebie jes­tem dzi­siaj zładzi­siaj zła na życiezła na życie bona życie bo nie ma wczorajbo nie ma wczoraj wczo­raj­sze­gonie ma wczoraj wczo­raj­sze­go deszczuwczo­raj­sze­go deszczu wczo­raj­sze­godeszczu wczo­raj­sze­go oddechuwczo­raj­sze­go oddechu gryzęoddechu gryzę wszys­tkiegryzę wszys­tkie godzinywszys­tkie godziny szar­pięgodziny szar­pię mi­nioneszar­pię mi­nione sekundymi­nione sekundy roz­kra­jamsekundy roz­kra­jam dzi­siej­szeroz­kra­jam dzi­siej­sze spotkaniadzi­siej­sze spotkania bospotkania bo nie ma w nichbo nie ma w nich ciebienie ma w nich ciebie iciebie i chcęi chcę odejśćchcę odejść z tymodejść z tym wszystkimz tym wszystkim mójwszystkim mój włas­nymój włas­ny wo­rekwłas­ny wo­rek kościwo­rek kości zmieściłamkości zmieściłam w nimzmieściłam w nim światw nim świat niewielkąświat niewielką cząstkęniewielką cząstkę ciebie 

Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy.Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy.Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy.Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy.Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy.Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.