Jes­tem głup­cem, wy­bacz mi, gdy­byś je widział, te oczy! 


jes­tem-głup­cem-wy­bacz-mi-gdy­byś- widział-te oczy 
johann wolfgang goethejes­temgłup­cemwy­baczmigdy­byśje widziałte oczy jes­tem głup­cemwy­bacz migdy­byś je widział

Jeżeli mo­ja teoria względności okaże się słuszna, Niem­cy po­wiedzą, że jes­tem Niem­cem, a Fran­cu­zi, że oby­wate­lem świata. Jeśli­by miała się oka­zać błędna, Fran­cja oświad­czyłaby, że jes­tem Niem­cem, a Niem­cy, że jes­tem Żydem.— czytaj całośćByć głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego.Nieobec­ny jes­tem w mo­jej poezji, gdy za­myślam się o Tobie, Gdzieś tam prze­my­kam jak jas­ny pro­mień Słońca który wkradł Ci się dzi­siaj do pokoju... Two­je us­ta chciał podejrzeć Twoją piękną twarz kiedy śpisz (-Widziałem Go! Przyłapałem-) tak byś o tym nie wiedziała pogładził Twój policzek dziś ra­no ! Dla­te­go jes­tem zły Dla­te­go mar­szczę brwi Jes­tem zazdrosny o tę chwilę uciechy jaką mi skradł mo­ja Ty Tyl­ko mo­ja prze­cież jes­teś Tyl­ko zaw­sze Tyl­ko Ty Mówisz mi że głup­cem jestem Ależ ja się z tym zgadzam nap­rawdę A te­raz tak szczerze mi po­wiedz Kim ty jes­teś ?? Tak, jes­tem tyl­ko wędrow­cem, piel­grzy­mem na Ziemi. A wy - czyż jes­teście czymś więcej? człek nierozumny bom krzywdę czynił bez opamiętania tyś najmądrzejszą prze­ze mnie żeś skalana ma karmicielko aż po sa­me kresy głupim ślep­cem byłem dążąc do agonii gdy łapałaś oddechy za­nie­czyszczo­ne dziełem rąk moich patrzyłem do os­tatniej chwili będę składał pokłony i dłonie w prośbie wy­bacz mi matko za kieru­nek ku destrukcji chle­ba z ser­ca twego nie ma odwrotu i spo­sobu na powtórkę od­legła ojczyzno wy­bacz bom człek nierozumny...