Jes­tem jak płynąca rzeka Uciekam z prądem przed siebie. Uciekam..Prze­cież nikt już nie cze­ka. Prze­cież nie ma już Ciebie. Daw­no nie widziałam Twe­go odbicia. Na brzeg nie przychodzisz już wcale. Przy­pad­ko­wo poz­byłaś mnie życia. Po­kazałaś, że nic nie jest trwałe.


jes­tem-jak płynąca-rzeka-uciekam-z prądem-przed-siebie-uciekamprze­cież-nikt-już-nie cze­ka-prze­cież-nie  już-ciebie-daw­no
rastanatusiajes­temjak płynącarzekauciekamz prądemprzedsiebieuciekamprze­cieżniktjużnie cze­kaprze­cieżnie ma jużciebiedaw­nonie widziałamtwe­goodbicianabrzegnie przychodziszwcaleprzy­pad­ko­wopoz­byłaśmnieżyciapo­kazałaśże nicnie jest trwałejes­tem jak płynącajak płynąca rzekarzeka uciekamuciekam z prądemz prądem przedprzed siebienikt jużjuż nie cze­kaprze­cież nie ma jużnie ma już ciebiedaw­no nie widziałamnie widziałam twe­gotwe­go odbiciana brzegbrzeg nie przychodzisznie przychodzisz jużjuż wcaleprzy­pad­ko­wo poz­byłaśpoz­byłaś mniemnie życiaże nic nie jest trwałejes­tem jak płynąca rzekajak płynąca rzeka uciekamrzeka uciekam z prądemuciekam z prądem przedz prądem przed siebienikt już nie cze­kaprze­cież nie ma już ciebiedaw­no nie widziałam twe­gonie widziałam twe­go odbiciana brzeg nie przychodziszbrzeg nie przychodzisz jużnie przychodzisz już wcaleprzy­pad­ko­wo poz­byłaś mniepoz­byłaś mnie życia