jes­tem książką mo­jego życia w bib­liote­ce świata większość ludzi nie lu­bi czytać oglądają tyl­ko moją okładkę niektórzy czy­tają wstęp nie mając cierpliwości aby zaj­rzeć do środka wielu opiera się na oce­nie krytyków za­miast wy­robić so­bie włas­ne zdanie są jed­nak tacy którzy czytając poz­nają nas lepiej z ty­mi war­to się przyjaźnić *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki 


jes­tem-książką-mo­jego-życia-w-bib­liote­-świata-większość-ludzi-nie lu­bi-czytać-oglądają-tyl­ko-moją-okładkę-niektórzy
zibby77jes­temksiążkąmo­jegożyciabib­liote­ceświatawiększośćludzinie lu­biczytaćoglądajątyl­komojąokładkęniektórzyczy­tająwstępniemająccierpliwościabyzaj­rzećdo środkawieluopierasięnaoce­niekrytykówza­miastwy­robićso­biewłas­nezdaniejed­naktacyktórzyczytającpoz­nająnaslepiejty­miwar­to sięprzyjaźnićdziałdialo­giwewnętrznezbig­niewmałecki jes­tem książkąksiążką mo­jegomo­jego życiażycia ww bib­liote­cebib­liote­ce świataświata większośćwiększość ludziludzi nie lu­binie lu­bi czytaćczytać oglądająoglądają tyl­kotyl­ko mojąmoją okładkęokładkę niektórzyniektórzy czy­tajączy­tają wstępwstęp nienie mającmając cierpliwościcierpliwości abyaby zaj­rzećzaj­rzeć do środkado środka wieluwielu opieraopiera sięsię nana oce­nieoce­nie krytykówkrytyków za­miastza­miast wy­robićwy­robić so­bieso­bie włas­newłas­ne zdaniezdanie sąsą jed­nakjed­nak tacytacy którzyktórzy czytającczytając poz­nająpoz­nają nasnas lepiejlepiej zz ty­mity­mi war­to sięwar­to się przyjaźnićprzyjaźnić ****** działdialo­gi wewnętrznewewnętrzne ****** zbig­niewzbig­niew małecki jes­tem książką mo­jegoksiążką mo­jego życiamo­jego życia wżycia w bib­liote­cew bib­liote­ce światabib­liote­ce świata większośćświata większość ludziwiększość ludzi nie lu­biludzi nie lu­bi czytaćnie lu­bi czytać oglądajączytać oglądają tyl­kooglądają tyl­ko mojątyl­ko moją okładkęmoją okładkę niektórzyokładkę niektórzy czy­tająniektórzy czy­tają wstępczy­tają wstęp niewstęp nie mającnie mając cierpliwościmając cierpliwości abycierpliwości aby zaj­rzećaby zaj­rzeć do środkazaj­rzeć do środka wieludo środka wielu opierawielu opiera sięopiera się nasię na oce­niena oce­nie krytykówoce­nie krytyków za­miastkrytyków za­miast wy­robićza­miast wy­robić so­biewy­robić so­bie włas­neso­bie włas­ne zdaniewłas­ne zdanie sązdanie są jed­naksą jed­nak tacyjed­nak tacy którzytacy którzy czytającktórzy czytając poz­najączytając poz­nają naspoz­nają nas lepiejnas lepiej zlepiej z ty­miz ty­mi war­to sięty­mi war­to się przyjaźnićwar­to się przyjaźnić ***przyjaźnić *** działdialo­gi wewnętrzne ***wewnętrzne *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział
mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
mgła-przesłoniła-kontury-przeszłoś-sunąc-powoli-naszym-śladem-z-każdym-dniem-jest-bliżej-spie­szmy-ę-aby-nas-nie zagarnęła-przed-końcem