jes­tem książką mo­jego życia w bib­liote­ce świata większość ludzi nie lu­bi czytać oglądają tyl­ko moją okładkę niektórzy czy­tają wstęp nie mając cierpliwości aby zaj­rzeć do środka wielu opiera się na oce­nie krytyków za­miast wy­robić so­bie włas­ne zdanie są jed­nak tacy którzy czytając poz­nają nas lepiej z ty­mi war­to się przyjaźnić *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki 


jes­tem-książką-mo­jego-życia-w-bib­liote­-świata-większość-ludzi-nie lu­bi-czytać-oglądają-tyl­ko-moją-okładkę-niektórzy
zibby77jes­temksiążkąmo­jegożyciabib­liote­ceświatawiększośćludzinie lu­biczytaćoglądajątyl­komojąokładkęniektórzyczy­tająwstępniemająccierpliwościabyzaj­rzećdo środkawieluopierasięnaoce­niekrytykówza­miastwy­robićso­biewłas­nezdaniejed­naktacyktórzyczytającpoz­nająnaslepiejty­miwar­to sięprzyjaźnićdziałdialo­giwewnętrznezbig­niewmałecki jes­tem książkąksiążką mo­jegomo­jego życiażycia ww bib­liote­cebib­liote­ce świataświata większośćwiększość ludziludzi nie lu­binie lu­bi czytaćczytać oglądająoglądają tyl­kotyl­ko mojąmoją okładkęokładkę niektórzyniektórzy czy­tajączy­tają wstępwstęp nienie mającmając cierpliwościcierpliwości abyaby zaj­rzećzaj­rzeć do środkado środka wieluwielu opieraopiera sięsię nana oce­nieoce­nie krytykówkrytyków za­miastza­miast wy­robićwy­robić so­bieso­bie włas­newłas­ne zdaniezdanie sąsą jed­nakjed­nak tacytacy którzyktórzy czytającczytając poz­nająpoz­nają nasnas lepiejlepiej zz ty­mity­mi war­to sięwar­to się przyjaźnićprzyjaźnić ****** działdialo­gi wewnętrznewewnętrzne ****** zbig­niewzbig­niew małecki jes­tem książką mo­jegoksiążką mo­jego życiamo­jego życia wżycia w bib­liote­cew bib­liote­ce światabib­liote­ce świata większośćświata większość ludziwiększość ludzi nie lu­biludzi nie lu­bi czytaćnie lu­bi czytać oglądajączytać oglądają tyl­kooglądają tyl­ko mojątyl­ko moją okładkęmoją okładkę niektórzyokładkę niektórzy czy­tająniektórzy czy­tają wstępczy­tają wstęp niewstęp nie mającnie mając cierpliwościmając cierpliwości abycierpliwości aby zaj­rzećaby zaj­rzeć do środkazaj­rzeć do środka wieludo środka wielu opierawielu opiera sięopiera się nasię na oce­niena oce­nie krytykówoce­nie krytyków za­miastkrytyków za­miast wy­robićza­miast wy­robić so­biewy­robić so­bie włas­neso­bie włas­ne zdaniewłas­ne zdanie sązdanie są jed­naksą jed­nak tacyjed­nak tacy którzytacy którzy czytającktórzy czytając poz­najączytając poz­nają naspoz­nają nas lepiejnas lepiej zlepiej z ty­miz ty­mi war­to sięty­mi war­to się przyjaźnićwar­to się przyjaźnić ***przyjaźnić *** działdialo­gi wewnętrzne ***wewnętrzne *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

chy­ba już czas aby zro­bić remanent włas­ne­go życia ta­ki mały audyt dob­re na prawo złe na lewo wewnętrzne biuro sprawiedliwości przep­ro­wadzi dochodzenie su­mienie wy­da wyrok zalecenia zos­taną prze­kaza­ne do realizacji w try­bie natychmiastowym może zdążę z audytem przed końcem mo­jej kadencji *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki Aby spoj­rzeć praw­dzie w oczy, mu­simy prze­bić się przez pan­cerz włas­ne­go ego­cen­tryz­mu. Tak, nie jes­tesmy wca­le różni. Co­kol­wiek uczy­niła jed­na z ludzkich is­tot, zalążek te­go drze­mie również w nas. Wiara w wewnętrzne pre­dys­po­zyc­je pod­trzy­muje fałszywą dycho­tomię my-oni, gdy tym­cza­sem mu­simy so­bie uświado­mić, że sy­tuac­ja w każdym mo­men­cie może wyw­rzeć na nas tak silną presję, że przes­ta­nie się liczyć wszys­tko in­ne: war­tości, his­to­ria, bi­logia, rodzi­na, religia.a skądże myślisz niemądrze nie ig­raj z lamparcicą wiesz co się stanie z moją chcicą poruszasz we mnie wszys­tkie żądze więc uważaj i stąpaj mądrze jes­tem kotką a ty bądź moim pogromcą zmuś mnie rządź dy­ryguj i bądź nie zapomijnaj że ze mnie dzi­ka kotka jeśli zapomnisz to będzie uczta z ciebie słodka miauuuuu ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki byłem tam gdzie wieże marzeń za­mieniają się w ruiny gdzie bez­silność w kątach płacze czar­ne są wszys­tkie godziny gdzie z każdym dniem ręce mo­je za­cis­kały się kurczowo i do wal­ki wciąż ruszałem z pod­niesioną do góry głową dzi­siaj tam­te ciem­ne chwile giną w mro­ku przeszłych lat wal­czę da­lej a dookoła jaśniej­szy jest świat *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki