Jes­tem na ty­le prze­pełniony wątpli­wościami, że nadziei mam za was wszystkich.


jes­tem-na ty­-prze­pełniony-wątpli­wościami-że nadziei-mam-za was-wszystkich
myarczijes­temna ty­leprze­pełnionywątpli­wościamiże nadzieimamza waswszystkichjes­tem na ty­lena ty­le prze­pełnionyprze­pełniony wątpli­wościamiże nadziei mammam za wasza was wszystkichjes­tem na ty­le prze­pełnionyna ty­le prze­pełniony wątpli­wościamiże nadziei mam za wasmam za was wszystkichjes­tem na ty­le prze­pełniony wątpli­wościamiże nadziei mam za was wszystkich

Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Jes­tem sa­mot­na, zmęczo­na, smut­na, jes­tem za­dowo­lona, mam szczęście, mam pecha; mogę siebie opi­sać wszys­tki­mi ty­mi słowa­mi każde­go dnia ty­god­nia. No i pew­nie mogę też po­wie­dzieć, że wszys­tko w porządku.Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę.Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu ..jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu...