Jes­tem naj­nie­szczęśliw­szym z ludzi.Jes­tem zag­matwa­ny w so­bie do obłędu.


jes­tem-naj­nie­szczęśliw­szym-z ludzijes­tem-zag­matwa­ny-w so­bie-do obłę
stanisław ignacy witkiewiczjes­temnaj­nie­szczęśliw­szymz ludzijes­temzag­matwa­nyw so­biedo obłędujes­tem naj­nie­szczęśliw­szymzag­matwa­ny w so­biew so­bie do obłęduzag­matwa­ny w so­bie do obłędu

Niemal każde­go ran­ka budzę się z myślą, że jes­tem naj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nem na świecie...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Jes­tem znacznie szczęśliw­szym fa­cetem, niż ludzie myślą.Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...