Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka.


jes­tem-nie po to-aby mnie-kocha­li-i podzi­wiali-ale-po to-abym-ja działał-i kochał-nie obo­wiązkiem-otocze­nia-po­magać-mnie-ale
janusz korczakjes­temnie po toaby mniekocha­lii podzi­wialialepo toabymja działałi kochałnie obo­wiązkiemotocze­niapo­magaćmnieja mamobo­wiązektroszcze­nia sięo świato człowiekajes­tem nie po toaby mnie kocha­likocha­li i podzi­wialiale po toabym ja działałja działał i kochałnie obo­wiązkiem otocze­niaotocze­nia po­magaćpo­magać mnieale ja mamja mam obo­wiązekobo­wiązek troszcze­nia siętroszcze­nia się o świataby mnie kocha­li i podzi­wialiabym ja działał i kochałnie obo­wiązkiem otocze­nia po­magaćotocze­nia po­magać mnieale ja mam obo­wiązekja mam obo­wiązek troszcze­nia sięobo­wiązek troszcze­nia się o świat

Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości.Każdy oby­watel ma obo­wiązek um­rzeć za oj­czyznę, nikt nie ma obo­wiązku kłamać dla niej.Cier­pieć za miłość to obo­wiązek, umierać za nią to zaszczyt.Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz