Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem 


jes­tem-peł-wad-główną-jest pycha-tak-jes­tem-pyszny-ale-niez­byt-smaczny-za-to treś­wy-cza­sami-cier­pki-mam-też-i za­lety-jes­tem
rozarjes­tempełenwadgłównąjest pychatakjes­tempysznyaleniez­bytsmacznyzato treści­wycza­samicier­pkimamteżi za­letywyjątko­womądrypo­ryw­czymwar­chołempełnymniena­wiścii po­gar­dysil­nejże mampew­nośćedos­ko­nalewładamszabląchoćnig­dynie dzieliłemludzijed­nakprze­dewszys­tkimwy­rozu­miałypobłażli­wyoraz co zro­zumiałegentelmanem jes­tem pełenpełen wadwad głównągłówną jest pychajest pycha taktak jes­temjes­tem pysznypyszny aleale niez­bytniez­byt smacznysmaczny zaza to treści­wyto treści­wy cza­samicza­sami cier­pkicier­pki mammam teżteż i za­letyi za­lety jes­temjes­tem wyjątko­wowyjątko­wo mądrymądry jes­temjes­tem teżteż po­ryw­czympo­ryw­czym war­chołemwar­chołem pełnympełnym niena­wiściniena­wiści i po­gar­dyi po­gar­dy taktak sil­nejsil­nej że mamże mam pew­nośćpew­ność ŻeŻe dos­ko­naledos­ko­nale władamwładam szabląszablą choćchoć nig­dynig­dy nie dzieliłemnie dzieliłem ludziludzi jed­nakjed­nak prze­deprze­de wszys­tkimwszys­tkim jes­temjes­tem wy­rozu­miaływy­rozu­miały ii pobłażli­wy co zro­zumiałe jes­temjes­tem gentelmanem jes­tem pełen wadpełen wad głównąwad główną jest pychagłówną jest pycha takjest pycha tak jes­temtak jes­tem pysznyjes­tem pyszny alepyszny ale niez­bytale niez­byt smacznyniez­byt smaczny zasmaczny za to treści­wyza to treści­wy cza­samito treści­wy cza­sami cier­pkicza­sami cier­pki mamcier­pki mam teżmam też i za­letyteż i za­lety jes­temi za­lety jes­tem wyjątko­wojes­tem wyjątko­wo mądrywyjątko­wo mądry jes­temmądry jes­tem teżjes­tem też po­ryw­czymteż po­ryw­czym war­chołempo­ryw­czym war­chołem pełnymwar­chołem pełnym niena­wiścipełnym niena­wiści i po­gar­dyniena­wiści i po­gar­dy taki po­gar­dy tak sil­nejtak sil­nej że mamsil­nej że mam pew­nośćże mam pew­ność Żepew­ność Że dos­ko­naleŻe dos­ko­nale władamdos­ko­nale władam szabląwładam szablą choćszablą choć nig­dychoć nig­dy nie dzieliłemnig­dy nie dzieliłem ludzinie dzieliłem ludzi jed­nakludzi jed­nak prze­dejed­nak prze­de wszys­tkimprze­de wszys­tkim jes­temwszys­tkim jes­tem wy­rozu­miałyjes­tem wy­rozu­miały iwy­rozu­miały i pobłażli­wyi pobłażli­wy oraz co zro­zumiałe jes­tem gentelmanem 

Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Jes­tem sa­mot­na, zmęczo­na, smut­na, jes­tem za­dowo­lona, mam szczęście, mam pecha; mogę siebie opi­sać wszys­tki­mi ty­mi słowa­mi każde­go dnia ty­god­nia. No i pew­nie mogę też po­wie­dzieć, że wszys­tko w porządku.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata...i jak his­to­ria oce­niła? że to ja jed­nak jes­tem pra­wowi­tym królem. Gdy po­zos­ta­li wro­gowie-no­mino­wani zaczęli się przek­rzy­kiwać