Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój.


jes­tem-po­lakiem- więc-mam-obo­wiązki-pol­skie-są one-tym-większe-i tym-sil­niej ę-do nich-poczu­wam-im wyższy-przed­sta­wiam-typ
roman dmowskijes­tempo­lakiem– więcmamobo­wiązkipol­skiesą onetymwiększei tymsil­niej siędo nichpoczu­wamim wyższyprzed­sta­wiamtypczłowiekaboim szer­szastro­name­goduchażyjeżyciemzbioro­wymna­rodujest mi onodroższewiększąma onodlamniecenęsil­niej­szączujępot­rzebędba­niao je­gocałośći rozwójjes­tem po­lakiempo­lakiem – więc– więc mammam obo­wiązkiobo­wiązki pol­skiesą one tymtym większewiększe i tymi tym sil­niej sięsil­niej się do nichdo nich poczu­wamim wyższy przed­sta­wiamprzed­sta­wiam typtyp człowiekabo im szer­szaim szer­sza stro­nastro­na me­gome­go duchaducha żyjeżyje życiemżyciem zbioro­wymzbioro­wym na­rodutym jest mi onojest mi ono droższetym większąwiększą ma onoma ono dladla mniemnie cenęcenę i tymi tym sil­niej­sząsil­niej­szą czujęczuję pot­rzebępot­rzebę dba­niadba­nia o je­goo je­go całośćcałość i rozwójjes­tem po­lakiem – więcpo­lakiem – więc mam– więc mam obo­wiązkimam obo­wiązki pol­skiesą one tym większetym większe i tymwiększe i tym sil­niej sięi tym sil­niej się do nichsil­niej się do nich poczu­wamim wyższy przed­sta­wiam typprzed­sta­wiam typ człowiekabo im szer­sza stro­naim szer­sza stro­na me­gostro­na me­go duchame­go ducha żyjeducha żyje życiemżyje życiem zbioro­wymżyciem zbioro­wym na­rodutym jest mi ono droższetym większą ma onowiększą ma ono dlama ono dla mniedla mnie cenęmnie cenę i tymcenę i tym sil­niej­sząi tym sil­niej­szą czujęsil­niej­szą czuję pot­rzebęczuję pot­rzebę dba­niapot­rzebę dba­nia o je­godba­nia o je­go całośćo je­go całość i rozwój

Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
O pułap­ce cier­pienia: Im sil­niej­sza pot­rze­ba miłości, tym większe zdol­ności jej urojeń. -Marcin Kossek
o pułap­-cier­pienia-im sil­niej­sza-pot­rze­ba-miłoś-tym-większe-zdol­noś-jej-urojeń
Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... -starry night
gdy ę-pot­knęłam-nikt-nie po­dał-mi ręki-wstałam sil­niej­sza-ż-przed­tem-mądrzej­sza o ko­lejną-porażkę