Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.


jes­tem-praw­domówny-cho­ciaż ak­ceptuję-u in­nych-ich-wer­sje-rzeczy­wis­toś-myślę że na tym-po­lega-pier­wsza
josephine hartjes­tempraw­domównycho­ciaż ak­ceptujęu in­nychichwer­sjerzeczy­wis­tościmyślę że na tympo­legapier­wszai pod­sta­wowawol­nośćmożli­wośćtworze­niawłas­nejrzeczy­wis­tościna pod­sta­wiewszel­kichdostępnychprawdjes­tem praw­domównycho­ciaż ak­ceptuję u in­nychu in­nych ichich wer­sjewer­sje rzeczy­wis­tościpo­lega pier­wszapier­wsza i pod­sta­wowai pod­sta­wowa wol­nośćmożli­wość tworze­niatworze­nia włas­nejwłas­nej rzeczy­wis­tościrzeczy­wis­tości na pod­sta­wiena pod­sta­wie wszel­kichwszel­kich dostępnychdostępnych prawdcho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ichu in­nych ich wer­sjeich wer­sje rzeczy­wis­tościpo­lega pier­wsza i pod­sta­wowapier­wsza i pod­sta­wowa wol­nośćmożli­wość tworze­nia włas­nejtworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tościwłas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wierzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kichna pod­sta­wie wszel­kich dostępnychwszel­kich dostępnych prawd

Dzień – to pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tości, noc – to władztwo ta­jem­nych sił, dzi­kich na­miętności, ek­sta­zy, olśnienia i pa­niczne­go lęku.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć.