Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty.


jes­tem-sam-wal­ka-wręcz-tchórzy-zaw­sze-jest dwu-liczę-tyl­ko-na siebie-przy­jaciele-z ­mi-chuj-mu­sisz-bar­dzo ę-pos­­rać-bym
brunojes­temsamwal­kawręcztchórzyzaw­szejest dwuliczętyl­kona siebieprzy­jacielez ni­michujmu­siszbar­dzo siępos­ta­raćbymosiągnąłstangorączkibiałejstanwyjątko­wydop­ro­wadzamw nimdo kalectwniena­wiśćsięgnęłaze­nituopo­nento li­tośćbłagazos­ta­jepo nimnicje­dynawnętrznościtarasłyszećla­mentko­bietwrogówbru­nodo te­gozwykłuważajna słowabyśwro­giemnie stał siętyjes­tem samwal­ka wręcztchórzy zaw­szezaw­sze jest dwujest dwu liczęliczę tyl­kotyl­ko na siebiez ni­mi chujchuj mu­siszmu­sisz bar­dzo siębar­dzo się pos­ta­raćbym osiągnąłosiągnął stanstan gorączkigorączki białejbiałej stanstan wyjątko­wywyjątko­wy dop­ro­wadzamdop­ro­wadzam w nimw nim do kalectwdo kalectw niena­wiśćniena­wiść sięgnęłasięgnęła ze­nituopo­nent o li­tośćo li­tość błagabłaga zos­ta­jezos­ta­je po nimpo nim nicnic tuje­dyna wnętrznościwnętrzności taratara słyszećsłyszeć la­mentla­ment ko­bietko­biet wrogówbru­no do te­godo te­go zwykłzwykł uważajuważaj na słowabyś wro­giemwro­giem nie stał sięnie stał się tytchórzy zaw­sze jest dwuzaw­sze jest dwu liczęjest dwu liczę tyl­koliczę tyl­ko na siebiez ni­mi chuj mu­siszchuj mu­sisz bar­dzo sięmu­sisz bar­dzo się pos­ta­raćbym osiągnął stanosiągnął stan gorączkistan gorączki białejgorączki białej stanbiałej stan wyjątko­wystan wyjątko­wy dop­ro­wadzamwyjątko­wy dop­ro­wadzam w nimdop­ro­wadzam w nim do kalectww nim do kalectw niena­wiśćdo kalectw niena­wiść sięgnęłaniena­wiść sięgnęła ze­nituopo­nent o li­tość błagao li­tość błaga zos­ta­jebłaga zos­ta­je po nimzos­ta­je po nim nicpo nim nic tuje­dyna wnętrzności tarawnętrzności tara słyszećtara słyszeć la­mentsłyszeć la­ment ko­bietla­ment ko­biet wrogówbru­no do te­go zwykłdo te­go zwykł uważajzwykł uważaj na słowabyś wro­giem nie stał sięwro­giem nie stał się ty