Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  


jes­tem-tam-gdzie-noc-przy­tula-dzień-a-dzień-żeg­na-noc-jes­tem-tam-gdzie-rodzi ę-światło-a-przes­trzeń-nie  granic-jes­tem
malusia_035jes­temtamgdzienocprzy­tuladzieńżeg­najes­temrodzi sięświatłoprzes­trzeńnie ma granicwszys­tkimco nieuchwytneszeptemtwoichmarze­niachjestem18052016malusia035 jes­tem tamtam gdziegdzie nocnoc przy­tulaprzy­tula dzieńdzień żeg­nażeg­na nocnoc jes­temjes­tem tamtam gdziegdzie rodzi sięrodzi się światłoprzes­trzeń nie ma granicnie ma granic jes­temjes­tem wszys­tkimwszys­tkim co nieuchwytneco nieuchwytne jes­temjes­tem szeptemszeptem ww twoichtwoich marze­niachmarze­niach jestemmalusia_035  jes­tem tam gdzietam gdzie nocgdzie noc przy­tulanoc przy­tula dzieńdzień a dzieńa dzień żeg­nadzień żeg­na nocżeg­na noc jes­temnoc jes­tem tamjes­tem tam gdzietam gdzie rodzi sięgdzie rodzi się światłoświatło a przes­trzeńa przes­trzeń nie ma granicprzes­trzeń nie ma granic jes­temnie ma granic jes­tem wszys­tkimjes­tem wszys­tkim co nieuchwytnewszys­tkim co nieuchwytne jes­temco nieuchwytne jes­tem szeptemjes­tem szeptem wszeptem w twoichw twoich marze­niachtwoich marze­niach jestem

Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Budząc się dziś ra­no od­kryłam, że jes­tem marze­niem każde­go mężczyz­ny. Jes­tem ko­bietą, która nie mówi ;) Miłego dnia wszys­tkim ;D ..jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami.Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...