Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego; 


jes­tem-wys­tar­czająco-dum­ny-z te­go-co jed­nak-wiem-aby przyz­nać-z całą-skrom­nośą-iż nie wiem-wszystkiego 
władimir nabokowjes­temwys­tar­czającodum­nyz te­goco jed­nakwiemaby przyz­naćz całąskrom­nościąiż nie wiemwszystkiego jes­tem wys­tar­czającowys­tar­czająco dum­nydum­ny z te­goco jed­nak wiemaby przyz­nać z całąz całą skrom­nościąjes­tem wys­tar­czająco dum­nywys­tar­czająco dum­ny z te­goaby przyz­nać z całą skrom­nościąjes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go

Wiem, że nie miałem zbyt wiele cza­su na naukę ma­nier z Waszyn­gto­nu, ale jes­tem w po­lity­ce wys­tar­czająco długo, żeby wie­dzieć, że te ma­niery muszą się zmienić.Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba Jestem wystarczająco dumny z tego, co jednak wiem, aby przyznać z całą skromnością, iż nie wiem wszystkiego.Jes­tem zła. Sa­ma nie wiem dlaczego. Po­dob­no to hor­mo­ny, doj­rze­wanie. Ja jed­nak czuję, że to coś innego. Jes­tem zaz­dros­na o niego. O każdą chwilę, którą spędził z jakąkol­wiek inną dziewczyną. Wiem, że to złe. Nie po­win­nam, ale nie umiem inaczej...Jed­na ak­torka w Rządzie to wys­tar­czająco dużo.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.