Jes­tem zła. Sa­ma nie wiem dlaczego. Po­dob­no to hor­mo­ny, doj­rze­wanie. Ja jed­nak czuję, że to coś innego. Jes­tem zaz­dros­na o niego. O każdą chwilę, którą spędził z jakąkol­wiek inną dziewczyną. Wiem, że to złe. Nie po­win­nam, ale nie umiem inaczej...


jes­tem-zła-sa­ nie wiem-dlaczego-po­dob­no-to hor­mo­ny-doj­rze­wanie-ja-jed­nak-czuję-że to coś-innego-jes­tem-zaz­dros­na
bezinteresowność_to_tylko_słowojes­temzłasa­ma nie wiemdlaczegopo­dob­noto hor­mo­nydoj­rze­waniejajed­nakczujęże to cośinnegozaz­dros­nao niegokażdąchwilęktórąspędziłz jakąkol­wiekinnądziewczynąwiemże to złenie po­win­namalenie umieminaczejjes­tem złasa­ma nie wiem dlaczegopo­dob­no to hor­mo­nyja jed­nakjed­nak czujęże to coś innegojes­tem zaz­dros­nazaz­dros­na o niegoo każdąkażdą chwilęktórą spędziłspędził z jakąkol­wiekz jakąkol­wiek innąinną dziewczynąale nie umiemnie umiem inaczejja jed­nak czujęjes­tem zaz­dros­na o niegoo każdą chwilęktórą spędził z jakąkol­wiekspędził z jakąkol­wiek innąz jakąkol­wiek inną dziewczynąale nie umiem inaczej

Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę. -Nicholas Sparks
uśmie­cham ę-wte­dy-i mam-przez-chwilę-wrażenie-że nie jes­tem-sam-ale jes­tem-i w głębi-duszy-wiem-że zaw­sze-będę
Jes­tem wys­tar­czająco dum­ny z te­go, co jed­nak wiem, aby przyz­nać z całą skrom­nością, iż nie wiem wszystkiego;  -Władimir Nabokow
jes­tem-wys­tar­czająco-dum­ny-z te­go-co jed­nak-wiem-aby przyz­nać-z całą-skrom­nośą-iż nie wiem-wszystkiego