Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa.


jes­tem-zbyt-bied­ny-żeby-mieć-pra­wo-płakać-nie mam-pra­wa-do luk­su­su-wy­rażania-bólu-mo­ łzy-nie mają-pra­wa-by­
tim guénardjes­temzbytbied­nyżebymiećpra­wopłakaćnie mampra­wado luk­su­suwy­rażaniabólumo­je łzynie mająby­tunie mająpra­wa siępo­kazy­waćdla­tego udajęże nie cier­pięble­fujęza­mykam ślu­zymo­jegoser­cazbior­ni­kimoichłezwal­czę o tonie płakaćkłuje mniew no­siechwy­taza gardłoi du­siw pier­siachale działajes­tem zbytzbyt bied­nyżeby miećmieć pra­wopra­wo płakaćnie mam pra­wapra­wa do luk­su­sudo luk­su­su wy­rażaniawy­rażania bólumo­je łzy nie mająnie mają pra­wapra­wa by­tunie mają pra­wa siępra­wa się po­kazy­waćza­mykam ślu­zy mo­jegomo­jego ser­cazbior­ni­ki moichmoich łezżeby nie płakaćkłuje mnie w no­siechwy­ta za gardłoza gardło i du­sii du­si w pier­siachjes­tem zbyt bied­nyżeby mieć pra­womieć pra­wo płakaćnie mam pra­wa do luk­su­supra­wa do luk­su­su wy­rażaniado luk­su­su wy­rażania bólumo­je łzy nie mają pra­wanie mają pra­wa by­tunie mają pra­wa się po­kazy­waćza­mykam ślu­zy mo­jego ser­cazbior­ni­ki moich łezchwy­ta za gardło i du­siza gardło i du­si w pier­siach

Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ