Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają.


jesienią-kiedy-następuje-doroczna-śmierć-natury-a-świat-staje-ę-nagi-czarny-i-kanciasty-przychodzi-smutek-jesień-to-czas-podły-dla-nas
bohdan czeszkojesieniąkiedynastępujedorocznaśmierćnaturyświatstajesięnagiczarnykanciastyprzychodzismutekjesieńtoczaspodłydlanaspolakówintelektnaszzatracaswąodpornośćzrodzonąoptymizmuwiosnybujnościlatabogactwaokresuzbiorówniejużczegooczekiwaćoczekujejedyniemrokuzimnawtedyoniuderzająkiedy następujenastępuje dorocznadoroczna śmierćśmierć naturyświat stajestaje sięsię nagiczarny ii kanciastyprzychodzi smutekczas podłypodły dladla nasnaspolakówintelekt nasznasz zatracazatraca swąswą odpornośćodporność zrodzonązrodzoną zz optymizmuoptymizmu wiosnybujności latalata ii bogactwabogactwa okresuokresu zbiorównie mama jużjuż czegoczego oczekiwaćoczekuje sięsię jedyniejedynie mrokumroku ii zimnazimnawtedywtedy onioni uderzająkiedy następuje dorocznanastępuje doroczna śmierćdoroczna śmierć naturya świat stajeświat staje sięstaje się nagiczarny i kanciastyjesień to czasczas podły dlapodły dla nasdla nasintelekt nasz zatracanasz zatraca swązatraca swą odpornośćswą odporność zrodzonąodporność zrodzoną zzrodzoną z optymizmuz optymizmu wiosnybujności lata ilata i bogactwai bogactwa okresubogactwa okresu zbiorównie ma jużma już czegojuż czego oczekiwaćoczekuje się jedyniesię jedynie mrokujedynie mroku imroku i zimnai zimnawtedy oniwtedy oni uderzają

To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder
to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma. -Epikur
Śmiercią-nie-muszę-ę-przejmować-kiedy-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-wtedy-nas-nie