jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz 


jest war­ga­mi-mo­jego-słońca-jest-ra­miona­mi-mo­jego-boga-lep­szą-częśą-mnie-tchnieniem-serc-miłość-jed­ność-dusz-roz­wieje
mac790jest war­ga­mimo­jegosłońcajestra­miona­mibogalep­szączęściąmnietchnieniemsercmiłośćjed­nośćduszroz­wiejepyłciem­nychmórz jest war­ga­mi mo­jegomo­jego słońcasłońca jestjest ra­miona­mira­miona­mi mo­jegomo­jego bogaboga lep­sząlep­szą częściączęścią mniemnie tchnieniemtchnieniem sercserc miłośćmiłość jed­nośćjed­ność duszdusz roz­wiejeroz­wieje pyłpył ciem­nychciem­nych mórz jest war­ga­mi mo­jego słońcamo­jego słońca jestsłońca jest ra­miona­mijest ra­miona­mi mo­jegora­miona­mi mo­jego bogamo­jego boga lep­sząboga lep­szą częściąlep­szą częścią mnieczęścią mnie tchnieniemmnie tchnieniem serctchnieniem serc miłośćserc miłość jed­nośćmiłość jed­ność duszjed­ność dusz roz­wiejedusz roz­wieje pyłroz­wieje pył ciem­nychpył ciem­nych mórz jest war­ga­mi mo­jego słońca jestmo­jego słońca jest ra­miona­misłońca jest ra­miona­mi mo­jegojest ra­miona­mi mo­jego bogara­miona­mi mo­jego boga lep­sząmo­jego boga lep­szą częściąboga lep­szą częścią mnielep­szą częścią mnie tchnieniemczęścią mnie tchnieniem sercmnie tchnieniem serc miłośćtchnieniem serc miłość jed­nośćserc miłość jed­ność duszmiłość jed­ność dusz roz­wiejejed­ność dusz roz­wieje pyłdusz roz­wieje pył ciem­nychroz­wieje pył ciem­nych mórz jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mimo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jegosłońca jest ra­miona­mi mo­jego bogajest ra­miona­mi mo­jego boga lep­sząra­miona­mi mo­jego boga lep­szą częściąmo­jego boga lep­szą częścią mnieboga lep­szą częścią mnie tchnieniemlep­szą częścią mnie tchnieniem sercczęścią mnie tchnieniem serc miłośćmnie tchnieniem serc miłość jed­nośćtchnieniem serc miłość jed­ność duszserc miłość jed­ność dusz roz­wiejemiłość jed­ność dusz roz­wieje pyłjed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nychdusz roz­wieje pył ciem­nych mórz 

Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Mój upadły aniele otul mnie swą ciem­nością i po­każ mi jas­ność ser­ca i duszy mo­jego wybranka Proszę o wy­rozu­miałość:):) os­tatnio nie mam we­ny :(:( Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Co­fasz się w przeszłość i znów jes­teś mały i bez­pie­czny, bez­pie­czny tak zu­pełnie, tak bez reszty, jak dziec­ko w obec­ności ta­ty. Wciąż masz go przed ocza­mi - stoi w ciem­nych drzwiach, cichy strażnik two­jego dzieciństwa - i śpisz snem is­to­ty naiw­nej, niewin­nej, niedoj­rzałej. A kiedy do­ras­tasz, do­ciera do ciebie, że bez­pie­czeństwo to było złudą, jeszcze jed­nym dziecięcym wyob­rażeniem, tak jak roz­miar two­jego podwórka za domem.- Dlacze­go tu jest tak zimno? - To chłód wieje z two­jego serca.Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, jego podobieństwie do Boga.