Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ...


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
cykamjestje­denma­leńkiprob­lemw tymżeumysłzewnętrznypa­miętaco umysłw te­raznie pa­miętajest je­denje­den ma­leńkima­leńki prob­lemprob­lem w tymw tym żeumysł zewnętrznyzewnętrzny pa­miętaco umysł w te­raznie pa­miętajest je­den ma­leńkije­den ma­leńki prob­lemma­leńki prob­lem w tymprob­lem w tym żeumysł zewnętrzny pa­miętajest je­den ma­leńki prob­lemje­den ma­leńki prob­lem w tymma­leńki prob­lem w tym żejest je­den ma­leńki prob­lem w tymje­den ma­leńki prob­lem w tym że

Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) To umysł zmienia zło w dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych.Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu.Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.Ta ocho­ta jest pokręco­na a sens bar­dzo dziwny, ale chcę by po prob­le­mie...przyszedł prob­lem inny.