Jest ta­ki mo­ment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz od­dychać. To jest ta­ki spryt­ny mecha­nizm. Myślę, że przećwiczo­ny wielok­rotnie przez na­turę. Du­sisz się, in­styn­ktow­nie ra­tujesz się i za­pomi­nasz na chwilę o bólu. Boisz się naw­ro­tu bez­dechu i dzięki te­mu możesz przeżyć.


jest-­ki-mo­ment-kiedy-ból-jest tak-ży-że nie możesz-od­dychać-to jest ­ki-spryt­ny-mecha­nizm-myślę że przećwiczo­ny
janusz leon wiśniewskijestta­kimo­mentkiedybóljest takdużyże nie możeszod­dychaćto jest ta­kispryt­nymecha­nizmmyślę że przećwiczo­nywielok­rotnieprzezna­turędu­sisz sięin­styn­ktow­niera­tujesz sięi za­pomi­naszna chwilęo bóluboisz sięnaw­ro­tubez­dechui dziękite­mumożeszprzeżyćjest ta­kita­ki mo­mentkiedy bólból jest takjest tak dużyże nie możesz od­dychaćto jest ta­ki spryt­nyspryt­ny mecha­nizmwielok­rotnie przezprzez na­turęin­styn­ktow­nie ra­tujesz sięra­tujesz się i za­pomi­naszi za­pomi­nasz na chwilęna chwilę o bóluboisz się naw­ro­tunaw­ro­tu bez­dechubez­dechu i dziękii dzięki te­mute­mu możeszmożesz przeżyćjest ta­ki mo­mentkiedy ból jest takból jest tak dużyto jest ta­ki spryt­ny mecha­nizmwielok­rotnie przez na­turęin­styn­ktow­nie ra­tujesz się i za­pomi­naszra­tujesz się i za­pomi­nasz na chwilęi za­pomi­nasz na chwilę o bóluboisz się naw­ro­tu bez­dechunaw­ro­tu bez­dechu i dziękibez­dechu i dzięki te­mui dzięki te­mu możeszte­mu możesz przeżyć

Oto światem zewnętrznym możemy kiero­wać dość swo­bod­nie, pod­da­je się on naszej wo­li i wielok­rotnie możemy go kształto­wać tak, jak to jest pot­rzeb­ne do nasze­go szczęścia. Na­tomiast kiero­wać własną psychi­ka jest właśnie bez porówna­nia trud­niej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.No­sisz przeszłość w so­bie, ciągniesz ją za sobą na gru­bym, niez­niszczal­nym łańcuchu bez względu na to, jak da­leko w przyszłość pat­rzysz. Przez długi czas możesz ją ig­no­rować, ale nie możesz od niej uciec.Gdy­by nie my, owa­dy byłyby naj­prze­raźliw­szym two­rem przy­rody. Bo życie jest zap­rzecze­niem mecha­niz­mu, a mecha­nizm - życia, owa­dy zaś - to ożywione mecha­niz­my, kpi­na, szy­der­stwo natury...Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… Głupo­ta u ludzi zap­rogra­mowa­na jest przez system. Za­wiera treść - czy się po­do­ba, czy też nie. Możesz nie po­radzić so­bie z czyjąś ale na własną, zaw­sze masz wpływ. ---------------------------------------------------------- € wi­ta­my! waszoMuppetShowNaukoLożość up­rasza się o chwilę powagi /czołami nie bić, do łupa­nia orzechów jest dziadek/  - Boisz się ma­gii, Richardzie? - Zaw­sze mnie fas­cy­nowała - od­parł po na­myśle. - Cieka­wiła i po­ciągała. Te­raz wiem, że jest ma­gia, której na­leży się oba­wiać. Ale myślę, że z nią jest tak jak z ludźmi: jed­nych le­piej omi­jać z da­leka, in­nych dob­rze jest poznać.