Jest ta­kie ciało niebies­kie w Układzie Słonecznym, które­go mie­szkańcy są tak głupi, że przez mi­lion lat nie załapa­li, iż ich pla­neta ma drugą półkulę. Przyszło im to do głowy do­piero pięćset lat te­mu! Za­led­wie pięćset lat te­mu! Niem­niej mie­szkańcy na­zywają siebie Ho­mo Sapiens.


jest-­kie-ciało-niebies­kie-w układzie-słonecznym-które­go-mie­szkańcy-są tak-głupi-że przez-mi­lion-lat-nie załapa­li-iż ich
kurt vonnegutjestta­kieciałoniebies­kiew układziesłonecznymktóre­gomie­szkańcysą takgłupiże przezmi­lionlatnie załapa­liiż ichpla­netama drugąpółkulęprzyszło im to do głowydo­pieropięćsette­muza­led­wieniem­niejna­zywająsiebieho­mosapiensjest ta­kieta­kie ciałociało niebies­kieniebies­kie w układziew układzie słonecznymktóre­go mie­szkańcymie­szkańcy są taksą tak głupiże przez mi­lionmi­lion latlat nie załapa­liiż ich pla­netapla­neta ma drugąma drugą półkulęprzyszło im to do głowy do­pierodo­piero pięćsetpięćset latlat te­muza­led­wie pięćsetpięćset latlat te­muniem­niej mie­szkańcymie­szkańcy na­zywająna­zywają siebiesiebie ho­moho­mo sapiensjest ta­kie ciałota­kie ciało niebies­kieciało niebies­kie w układzieniebies­kie w układzie słonecznymktóre­go mie­szkańcy są takmie­szkańcy są tak głupiże przez mi­lion latmi­lion lat nie załapa­liiż ich pla­neta ma drugąpla­neta ma drugą półkulęprzyszło im to do głowy do­piero pięćsetdo­piero pięćset latpięćset lat te­muza­led­wie pięćset latpięćset lat te­muniem­niej mie­szkańcy na­zywająmie­szkańcy na­zywają siebiena­zywają siebie ho­mosiebie ho­mo sapiens

Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy.Nie wierzę, po­wie­działa księżniczka, że nie ma na ma­pie świata, króles­twa, które­go mie­szkańcy mówią szep­tem, czy­tają książki z gus­towny­mi ilus­trac­ja­mi, a ich twórcy nie umierają z głodu... KUR­NA MAĆ do­dała znajdę je, choćby było najmniejsze. Zab­rała kred­ki i poszła sobie...Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty.Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.Na przykład w ce­nie benzy­ny 70% to podatek Na ut­rzy­manie tej hyd­ry niena­syco­nej, ich dzieci, żon i matek I właści­wie kto wódki nie pi­je ten jest wyw­ro­tow­cem, tak Świado­mie uszczup­lającym docho­dy państwa – bezideowcem Przez 7 lat zbu­dowa­no w Pol­sce 19 ki­lometrów autostrady Los An­ge­les ma około 20, a War­sza­wa po­nad 700 radnych