Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.


jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
henryk ferdynand kadenjestźlea jed­nakco­razle­piejwięcmożebyćjeszczele­piejtyl­ko dob­rzenig­dynie możejest źlea jed­nak co­razco­raz le­piejwięc możemoże byćbyć jeszczejeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dynig­dy byćbyć nie możea jed­nak co­raz le­piejwięc może byćmoże być jeszczebyć jeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dy byćnig­dy być nie możewięc może być jeszczemoże być jeszcze le­piejtyl­ko dob­rze nig­dy być nie możewięc może być jeszcze le­piej

Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość.Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może.- Kochałam Cię jak ni­kogo w życiu, nap­rawdę. Skłamałabym mówiąc, że cieszę się Twoim szczęściem. Na­wet nie pot­ra­fię myśleć, że jes­teś te­raz z inną. Jed­nak wiem, że podjąłeś dob­ry wybór od­chodząc ode mnie. Nies­te­ty nie pot­ra­fiłam Cię kochać, tak jak te­go pot­rze­bowałeś. Może za bar­dzo się bałam, a może do te­go nie dorosłam. ... choć może być prawdziwe.Mówi się, że (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym.