Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta 


jest-co­raz-bar­dziej-normalne-tyl­ko-to co jest bar­dziej-nachalne-naj­lep­sze-jest to co ę-sprzeda-chu­jowe-to co sprze­dać ę
kazik staszewskijestco­razbar­dziejnormalnetyl­koto co jest bar­dziejnachalnenaj­lep­szejest to co sięsprzedachu­joweto co sprze­dać sięnie dakażdyto widziw środ­kumiastasta­tuaz gównawyrasta jest co­razco­raz bar­dziejbar­dziej normalnenormalne tyl­kotyl­ko to co jest bar­dziejto co jest bar­dziej nachalnenachalne naj­lep­szenaj­lep­sze jest to co sięjest to co się sprzedasprzeda chu­jowechu­jowe to co sprze­dać sięto co sprze­dać się nie danie da każdykażdy to widziw środ­ku miastamiasta sta­tuasta­tua z gównaz gówna wyrasta jest co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej normalnebar­dziej normalne tyl­konormalne tyl­ko to co jest bar­dziejtyl­ko to co jest bar­dziej nachalneto co jest bar­dziej nachalne naj­lep­szenachalne naj­lep­sze jest to co sięnaj­lep­sze jest to co się sprzedajest to co się sprzeda chu­jowesprzeda chu­jowe to co sprze­dać sięchu­jowe to co sprze­dać się nie dato co sprze­dać się nie da każdynie da każdy to widziw środ­ku miasta sta­tuamiasta sta­tua z gównasta­tua z gówna wyrasta 

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­