Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić.


jest-coś-dziwnie-przygnębiającego-w-tym-śli-ę-chce-sprzedać-rzecz-której-nikt-nie-chce-kupić
anna kowalskajestcośdziwnieprzygnębiającegotymjeślisięchcesprzedaćrzeczktórejniktniekupićjest coścoś dziwniedziwnie przygnębiającegoprzygnębiającego ww tymjeśli sięsię chcechce sprzedaćsprzedać rzeczktórej niktnikt nienie chcechce kupićjest coś dziwniecoś dziwnie przygnębiającegodziwnie przygnębiającego wprzygnębiającego w tymjeśli się chcesię chce sprzedaćchce sprzedać rzeczktórej nikt nienikt nie chcenie chce kupićjest coś dziwnie przygnębiającegocoś dziwnie przygnębiającego wdziwnie przygnębiającego w tymjeśli się chce sprzedaćsię chce sprzedać rzeczktórej nikt nie chcenikt nie chce kupićjest coś dziwnie przygnębiającego wcoś dziwnie przygnębiającego w tymjeśli się chce sprzedać rzeczktórej nikt nie chce kupić

Kiedy klient chce kupić coś tanio i najwyższej jakości odpowiadam: A po co Panu dwa urządzenia?Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić.Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.