Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.


jest-już-jakoś-tak-na-tym-świecie-że-niektórzy-ludzie-wymyślili-powiedzieli-napisali-coś-przed-nami-nie-zawsze-były-to-rzeczy-dobre-potrzebne
anonimjestjużjakośtaknatymświecieżeniektórzyludziewymyślilipowiedzielinapisalicośprzednaminiezawszebyłytorzeczydobrepotrzebneczyteżchociażbyprawdziwenadalwymyślająmówiąlubpisząwięcmożenależysięzapoznaćotchoćbypotoabystwierdzićwartobyłotracićczasprzeczytanieichjest jużjuż jakośjakoś taktak nana tymtym świecieże niektórzyniektórzy ludzieludzie wymyślilinapisali coścoś przedprzed naminie zawszezawsze byłyrzeczy dobrepotrzebne czyczy teżteż chociażbychociażby prawdziwejest jużjuż jakośjakoś taktak nana tymtym świecieże niektórzyniektórzy ludzieludzie nadalnadal coścoś wymyślająmówią lublub pisząwięc możemoże należynależy sięz tymtym zapoznaćchoćby poaby stwierdzićstwierdzić czyczy wartowarto byłobyło tracićtracić czasczas nana przeczytanieprzeczytanie ichjest już jakośjuż jakoś takjakoś tak natak na tymna tym świecieże niektórzy ludzieniektórzy ludzie wymyślilinapisali coś przedcoś przed naminie zawsze byłybyły to rzeczypotrzebne czy teżczy też chociażbyteż chociażby prawdziwejest już jakośjuż jakoś takjakoś tak natak na tymna tym świecieże niektórzy ludzieniektórzy ludzie nadalludzie nadal cośnadal coś wymyślająmówią lub pisząwięc może należymoże należy sięnależy się zsię z tymz tym zapoznaćaby stwierdzić czystwierdzić czy wartoczy warto byłowarto było tracićbyło tracić czastracić czas naczas na przeczytaniena przeczytanie ich

Pomyślałem, że czy jest Bóg, czy nie, to się jakoś tym ludziom po prostu należy. -Janusz Głowacki
pomyśłem-że-czy-jest-bóg-czy-nie-to-ę-jakoś-tym-ludziom-po-prostu-należy
Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwo­nione? Pie­rzchło skrycie? Czy się młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było... życie?  -Leopold Staff
już-tak-prędko-co to było-coś-strwo­nione-pie­rzchło-skrycie-czy ę-młodość-swą-przeżyło-ach-więc-to już-było-życie 
Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek
jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było