Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.


jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
robert ardeyjestmożliweżeżyciejestwielewiększeniżmyjednakrówniedobrzemymożemybyćwięksiżyciejest możliweże życieżycie jestjest oo wielewiele większewiększe niżniż myjednak równierównie dobrzedobrze mymy możemymożemy byćbyć oo wielewiele więksiwięksi niżniż życieże życie jestżycie jest ojest o wieleo wiele większewiele większe niżwiększe niż myjednak równie dobrzerównie dobrze mydobrze my możemymy możemy byćmożemy być obyć o wieleo wiele więksiwiele więksi niżwięksi niż życieże życie jest ożycie jest o wielejest o wiele większeo wiele większe niżwiele większe niż myjednak równie dobrze myrównie dobrze my możemydobrze my możemy byćmy możemy być omożemy być o wielebyć o wiele więksio wiele więksi niżwiele więksi niż życieże życie jest o wieleżycie jest o wiele większejest o wiele większe niżo wiele większe niż myjednak równie dobrze my możemyrównie dobrze my możemy byćdobrze my możemy być omy możemy być o wielemożemy być o wiele więksibyć o wiele więksi niżo wiele więksi niż życie

Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney
jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon