Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć.


jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
winston churchilljestniewielecnótktórychpolacynieposiadająpomyłekudałoimsięuniknąćjest niewieleniewiele cnótktórych polacypolacy nienie posiadająi niewieleniewiele pomyłekktórych udałoudało imim sięsię uniknąćjest niewiele cnótktórych polacy niepolacy nie posiadająi niewiele pomyłekktórych udało imudało im sięim się uniknąćktórych polacy nie posiadająktórych udało im sięudało im się uniknąćktórych udało im się uniknąć

Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają.Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają.Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień.