Jest różni­ca między słucha­niem, a usłysze­niem, ta­ka sa­ma jak między pat­rze­niem, a widzeniem.


jest-róż­ca-między-słucha­niem-a usłysze­niem-­ka-­-jak między-pat­rze­niem-a widzeniem
meg cabotjestróżni­camiędzysłucha­niema usłysze­niemta­kasa­majak międzypat­rze­niema widzeniemjest różni­caróżni­ca międzymiędzy słucha­niemta­ka sa­masa­ma jak międzyjak między pat­rze­niemjest różni­ca międzyróżni­ca między słucha­niemta­ka sa­ma jak międzysa­ma jak między pat­rze­niemjest różni­ca między słucha­niemta­ka sa­ma jak między pat­rze­niem

A wo­bec wy­boru między zniszcze­niem świata przez nas i zniszcze­niem świata przez niep­rzy­jaciela, de­cyz­ja wy­dawała się oczywista. -Terry Pratchett
a wo­bec-wy­boru-między-zniszcze­niem-świata-przez-nas-i zniszcze­niem-świata-przez-niep­rzy­jaciela-de­cyz­ja-wy­dawała ę-oczywista
W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością. -Kaye
w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie widzą-róż­cy-między-zaurocze­niem-a miłośą-niechęą-a niena­wiśą-szcze­rym
Blis­kość to od­ległość, między mil­cze­niem a ciszą. -Papillondenuit
blis­kość-to od­ległość-między-mil­cze­niem-a ciszą