Jest rzeczą nader rzadką, by przy przenikaniu cudzej indywidualności nic swoistego nie zagubić, a nic obcego nie dodać.


jest-rzeczą-nader-rzadką-by-przy-przenikaniu-cudzej-indywidualnoś-nic-swoistego-nie-zagubić-a-nic-obcego-nie-dodać
johann peter eckermannjestrzecząnaderrzadkąbyprzyprzenikaniucudzejindywidualnościnicswoistegoniezagubićobcegododaćjest rzecząrzeczą nadernader rzadkąby przyprzy przenikaniuprzenikaniu cudzejcudzej indywidualnościindywidualności nicnic swoistegoswoistego nienie zagubićnic obcegoobcego nienie dodaćjest rzeczą naderrzeczą nader rzadkąby przy przenikaniuprzy przenikaniu cudzejprzenikaniu cudzej indywidualnościcudzej indywidualności nicindywidualności nic swoistegonic swoistego nieswoistego nie zagubića nic obcegonic obcego nieobcego nie dodaćjest rzeczą nader rzadkąby przy przenikaniu cudzejprzy przenikaniu cudzej indywidualnościprzenikaniu cudzej indywidualności niccudzej indywidualności nic swoistegoindywidualności nic swoistego nienic swoistego nie zagubića nic obcego nienic obcego nie dodaćby przy przenikaniu cudzej indywidualnościprzy przenikaniu cudzej indywidualności nicprzenikaniu cudzej indywidualności nic swoistegocudzej indywidualności nic swoistego nieindywidualności nic swoistego nie zagubića nic obcego nie dodać

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Piękne jest to,od cze­go nic nie można odjąć i do cze­go nic nie można dodać Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć.Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać.Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego