Jest rzeczywiście godne uwagi to, że nigdy nie mówiła o swej pierwszej miłości; a strzegąc jej jak skarbu, być może zmieniła ją w o wiele piękniejszą, niż mogłaby się stać, gdyby życie pozwoliło jej przetrwać.


jest-rzeczywiście-godne-uwagi-to-że-nigdy-nie-mówiła-o-swej-pierwszej-miłoś-a-strzegąc-jej-jak-skarbu-być-może-zmieniła-ją-w-o-wiele
virginia woolfjestrzeczywiściegodneuwagitożenigdyniemówiłaswejpierwszejmiłościstrzegącjejjakskarbubyćmożezmieniławielepiękniejsząniżmogłabysięstaćgdybyżyciepozwoliłoprzetrwaćjest rzeczywiścierzeczywiście godnegodne uwagiże nigdynigdy nienie mówiłamówiła oo swejswej pierwszejpierwszej miłościstrzegąc jejjej jakjak skarbubyć możemoże zmieniłazmieniła jąo wielewiele piękniejsząniż mogłabymogłaby sięsię staćgdyby życieżycie pozwoliłopozwoliło jejjej przetrwaćjest rzeczywiście godnerzeczywiście godne uwagiże nigdy nienigdy nie mówiłanie mówiła omówiła o swejo swej pierwszejswej pierwszej miłościa strzegąc jejstrzegąc jej jakjej jak skarbubyć może zmieniłamoże zmieniła jązmieniła ją ww o wieleo wiele piękniejsząniż mogłaby sięmogłaby się staćgdyby życie pozwoliłożycie pozwoliło jejpozwoliło jej przetrwać

Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.Łzy Piot­ru­sia spra­wiały jej taką przy­jem­ność, że wy­sunęła swój śliczny pa­luszek i poz­wo­liła, aby spływały po nim. Głos jej był tak cichy, że w pier­wszej chwi­li nie mógł zro­zumieć te­go, co mówiła. Po­tem zro­zumiał, mówiła, że może znów byłaby zdro­wa, gdy­by dzieci wie­rzyły we wróżki.Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Prawdziwy mężczyzna nie może sobie pozwolić na załamanie nerwowe - już raczej doczeka się zawału serca. Kobieta może czasem poczuć się wykończona, nie musi demonstrować swej siły, wolno jej popadać w kryzysy i depresje. Jej wolno przyznać się, że nie daje sobie rady, wolno poszukać pomocy u terapeuty lub w grupie podobnych jej ludzi.Ludzkość jest piekielnie zdrowa. O wiele zdrowsza niż to jej potrzebne do szczęścia. Gdyby ludzie nie rodzili się tak łatwo, nie musieliby tak szybko umierać.Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie.