Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.


jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
anna kamieńskajesttakwielemiłościróżnychpomieszanychnienawiściąniechęciąobowiązkiempogardążesamosłowomiłośćniewieledziśznaczyjest taktak wielewiele miłościtak różnychtak pomieszanychpomieszanych zz nienawiściąże samosamo słowosłowo miłośćmiłość niewieleniewiele dziśdziś znaczyjest tak wieletak wiele miłościtak pomieszanych zpomieszanych z nienawiściąże samo słowosamo słowo miłośćsłowo miłość niewielemiłość niewiele dziśniewiele dziś znaczyjest tak wiele miłościtak pomieszanych z nienawiściąże samo słowo miłośćsamo słowo miłość niewielesłowo miłość niewiele dziśmiłość niewiele dziś znaczyże samo słowo miłość niewielesamo słowo miłość niewiele dziśsłowo miłość niewiele dziś znaczy

Co znaczy miłość w dzi­siej­szym świecie .? Gdzie słowo kocham znaczy tak niewiele, nie jest jak kiedyś wyz­na­niem uczu­cia i zarazem cze­goś piękne­go jest zwykłym słowem, które ma ta­kie sa­mo znacze­nie co wszys­tkie in­ne. ~Odmienna37.!~ Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach.Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon.Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.