jest tek­st wiz­ja i mu­zyka co przenika tak głęboko wchodząc pod skórę wsu­wając się w oko i trwa w ciężkiej chwili niech wartościowy przekaz powstaje i dusze posili 


jest-tek­st-wiz­ja-i mu­zyka-co-przenika-tak-głęboko-wchodząc-pod-skórę-wsu­wając-ę-w-oko-i-trwa-w-ężkiej-chwili-niech-wartościowy
trzykropekjesttek­stwiz­jai mu­zykacoprzenikatakgłębokowchodzącpodskóręwsu­wającsięokotrwaciężkiejchwiliniechwartościowyprzekazpowstajeduszeposili jest tek­sttek­st wiz­jawiz­ja i mu­zykai mu­zyka coco przenikaprzenika taktak głębokogłęboko wchodzącwchodząc podpod skóręskórę wsu­wającwsu­wając sięw okooko ii trwatrwa ww ciężkiejciężkiej chwilichwili niechniech wartościowywartościowy przekazprzekaz powstajepowstaje ii duszedusze posili jest tek­st wiz­jatek­st wiz­ja i mu­zykawiz­ja i mu­zyka coi mu­zyka co przenikaco przenika takprzenika tak głębokotak głęboko wchodzącgłęboko wchodząc podwchodząc pod skórępod skórę wsu­wającskórę wsu­wając sięwsu­wając się wsię w okow oko ioko i trwai trwa wtrwa w ciężkiejw ciężkiej chwiliciężkiej chwili niechchwili niech wartościowyniech wartościowy przekazwartościowy przekaz powstajeprzekaz powstaje ipowstaje i duszei dusze posili 

Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy  -daniello
Świat-po­siada-niezi­den­ty­fiko­wany-pier­wias­tek-ak­ceptac­ji-to znaczy-że każdy-może-czuć ę-wartościowy 
I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę. -Lew Tołstoj
i-w-ężkiej-chorobie-tkwi-dobro-kiedy-ciało-słabnie-silniej-czuje-ę-duszę