Jest to pew­ni­kiem, że tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie.


jest-to pew­­kiem-że tyl­ko-miłość-czy­-człowieka-pot­rzeb­nym-na świecie
johann wolfgang goethejestto pew­ni­kiemże tyl­komiłośćczy­niczłowiekapot­rzeb­nymna świeciejest to pew­ni­kiemże tyl­ko miłośćmiłość czy­niczy­ni człowiekaczłowieka pot­rzeb­nympot­rzeb­nym na świecieże tyl­ko miłość czy­nimiłość czy­ni człowiekaczy­ni człowieka pot­rzeb­nymczłowieka pot­rzeb­nym na świecieże tyl­ko miłość czy­ni człowiekamiłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nymczy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecieże tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nymmiłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie

Zas­ta­nawiając się nad sen­sem życia po­win­niśmy się sku­pić na in­tensyw­nym myśle­niu. Co w większości przy­pad­kach ro­bimy. Lecz czy na pew­no pot­rzeb­ny jest do te­go chaos?- Chaos myśli? Czy jet dla nas sa­mych bez­pie­czny? Czy zwykłe złudze­nie może oka­zać się real­nym spoj­rze­niem na świat? Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski.W tym cho­ler­nym życiu pot­rzeb­na jest miłość. Bez niej jest wie­czna pus­tka, która du­si, za­bija, męczy. I wte­dy nie można być sobą.Na świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy, i owacy.Zmysłowość jest sym­bo­liką pew­nych pot­rzeb ducho­wych nie dających się zaspokoić.Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.