Jest to oczywiście przeciwne prawu natury, jakkolwiek je określimy, aby dziecko rozkazywało starcowi, aby głupiec władał mędrcem i aby garść ludzi dusiła się w zbytkach, gdy tymczasem głodny tłum nie ma rzeczy najniezbędniejszych.


jest-to-oczywiście-przeciwne-prawu-natury-jakkolwiek-określimy-aby-dziecko-rozkazywało-starcowi-aby-głupiec-władał-mędrcem-i-aby-garść-ludzi
jean jacques rousseaujesttooczywiścieprzeciwneprawunaturyjakkolwiekokreślimyabydzieckorozkazywałostarcowigłupiecwładałmędrcemgarśćludzidusiłasięzbytkachgdytymczasemgłodnytłumnierzeczynajniezbędniejszychoczywiście przeciwneprzeciwne prawuprawu naturyjakkolwiek jeje określimyaby dzieckodziecko rozkazywałorozkazywało starcowiaby głupiecgłupiec władałwładał mędrcemmędrcem ii abyaby garśćgarść ludziludzi dusiładusiła sięw zbytkachgdy tymczasemtymczasem głodnygłodny tłumtłum nienie mama rzeczyrzeczy najniezbędniejszychjest to oczywiścieoczywiście przeciwne prawuprzeciwne prawu naturyjakkolwiek je określimyaby dziecko rozkazywałodziecko rozkazywało starcowiaby głupiec władałgłupiec władał mędrcemwładał mędrcem imędrcem i abyi aby garśćaby garść ludzigarść ludzi dusiłaludzi dusiła siędusiła się wsię w zbytkachgdy tymczasem głodnytymczasem głodny tłumgłodny tłum nietłum nie manie ma rzeczyma rzeczy najniezbędniejszych

Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było przeciwne, w sumieniu nie obowiązuje. -Stefan Wyszyński kard
prawo-ludzkie-nie-może-być-nigdy-przeciwne-prawu-bożemu-gdyby-było-przeciwne-w-sumieniu-nie-obowiązuje
Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy -Peter Drucker
nie-chodzi-o-to-aby-robić-wszystkie-rzeczy-we-właściwy-sposób-chodzi-przede-wszystkim-o-to-aby-robić-właściwe-rzeczy
Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli. -Charles Louis Montesquieu
pisząc-nie-trzeba-tak-wyczerpywać-przedmiotu-aby-nic-nie-pozostało-dla-czytelnika-nie-chodzi-wszako-o-to-aby-ludzie-czytali-ale-aby-myśleli
Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. -Henri Stendhal
aby-znać-człowieka-wystarczy-poznać-samego-siebie-aby-poznać-ludzi-trzeba-żyć-pośród-nich
Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. -Henri Frederic Amiel
mało-ludzi-zasługuje-na-to-aby-ich-słuchano-uważnie-ale-wszyscy-zasługują-na-to-aby-ich-obserwowano-ze-współczuciem-i-wyrozumiałośą