Jest to oczywiście przeciwne prawu natury, jakkolwiek je określimy, aby dziecko rozkazywało starcowi, aby głupiec władał mędrcem i aby garść ludzi dusiła się w zbytkach, gdy tymczasem głodny tłum nie ma rzeczy najniezbędniejszych.


jest-to-oczywiście-przeciwne-prawu-natury-jakkolwiek-określimy-aby-dziecko-rozkazywało-starcowi-aby-głupiec-władał-mędrcem-i-aby-garść-ludzi
jean jacques rousseaujesttooczywiścieprzeciwneprawunaturyjakkolwiekokreślimyabydzieckorozkazywałostarcowigłupiecwładałmędrcemgarśćludzidusiłasięzbytkachgdytymczasemgłodnytłumnierzeczynajniezbędniejszychoczywiście przeciwneprzeciwne prawuprawu naturyjakkolwiek jeje określimyaby dzieckodziecko rozkazywałorozkazywało starcowiaby głupiecgłupiec władałwładał mędrcemmędrcem ii abyaby garśćgarść ludziludzi dusiładusiła sięw zbytkachgdy tymczasemtymczasem głodnygłodny tłumtłum nienie mama rzeczyrzeczy najniezbędniejszychjest to oczywiścieoczywiście przeciwne prawuprzeciwne prawu naturyjakkolwiek je określimyaby dziecko rozkazywałodziecko rozkazywało starcowiaby głupiec władałgłupiec władał mędrcemwładał mędrcem imędrcem i abyi aby garśćaby garść ludzigarść ludzi dusiłaludzi dusiła siędusiła się wsię w zbytkachgdy tymczasem głodnytymczasem głodny tłumgłodny tłum nietłum nie manie ma rzeczyma rzeczy najniezbędniejszych

Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.Prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu Bożemu. Gdyby było przeciwne, w sumieniu nie obowiązuje.Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczyPisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.