Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.


jest-to-prawdziwym-dobrodziejstwem-losu-nie-być-otoczonym-rzeczami-banalnymi-a-mieć-tylko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne-i-szlachetne
malwina meysenburgjesttoprawdziwymdobrodziejstwemlosuniebyćotoczonymrzeczamibanalnymimiećtylkodookołasiebierzeczypiękneszlachetneprawdziwym dobrodziejstwemdobrodziejstwem losunie byćbyć otoczonymotoczonym rzeczamirzeczami banalnymimieć tylkotylko dookoładookoła siebiesiebie rzeczyrzeczy pięknepiękne ii szlachetnejest to prawdziwymprawdziwym dobrodziejstwem losunie być otoczonymbyć otoczonym rzeczamiotoczonym rzeczami banalnymia mieć tylkomieć tylko dookołatylko dookoła siebiedookoła siebie rzeczysiebie rzeczy pięknerzeczy piękne ipiękne i szlachetnejest to prawdziwym dobrodziejstwemnie być otoczonym rzeczamibyć otoczonym rzeczami banalnymia mieć tylko dookołamieć tylko dookoła siebietylko dookoła siebie rzeczydookoła siebie rzeczy pięknesiebie rzeczy piękne irzeczy piękne i szlachetnejest to prawdziwym dobrodziejstwem losunie być otoczonym rzeczami banalnymia mieć tylko dookoła siebiemieć tylko dookoła siebie rzeczytylko dookoła siebie rzeczy pięknedookoła siebie rzeczy piękne isiebie rzeczy piękne i szlachetne

Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Dziękuję ci za to, że Tylko wzorowanie się na wielkich i kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny.Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.Żeby mieć piękne oczy, szu­kaj dob­ra w oczach in­nych, żeby mieć piękne us­ta wy­powiadaj piękne słowa.Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie.